Zakres usług

Adwokat Wrocław

Posiadam wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu pozwów, pism procesowych, apelacji oraz skarg kasacyjnych we wszelakich dziedzinach prawa. Skutecznie reprezentuję  klientów przed sądami powszechnymi, organami i sądami administracyjnymi w dziedzinach prawa cywilnego, gospodarczego i prawa karnego . Kancelaria świadczy  także usługi w zakresie zabezpieczania umów i wierzytelności jak również zajmuje się windykacją długów.

Od 2017 roku kancelaria wspiera w zakresie reprezentacji klientów, którzy byli kredytobiorcami kredytów frankowych – celem wyeliminowania indeksacji/waloryzacji ( wyeliminowanie z umowy CHF od samego początku jej istnienia ).

 

Prawo cywilne i rodzinne,

 • Rozwody małżeńskie
 • Reprezentacja w cywilnych sporach sądowych
 • Tworzenie i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego
 • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • Sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości
 • Sprawy dotyczące nieruchomości
 • Sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
 • Najem lokali
 • Umowy z deweloperami
 • Sprawy dotyczące współwłasności, znoszenie współwłasności
 • Sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeń
 • Sprawy dotyczące polis posagowych i kaucji mieszkaniowych
 • Sprawy o zapłatę
 • Windykacja, odzyskiwanie zaległych należności, pomoc przed podpisaniem umów  z zabezpieczeniem na wypadek nieuregulowania należności
 • Sprawy wekslowe
 • Sposoby zabezpieczania wierzytelności
 • Sprawy o roszczenia wynikające z umowy sprzedaży
 • Spory dotyczące darowizn
 • Sprawy spadkowe
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku

Prawo gospodarcze,

 • Obsługa prawna przedsiębiorców
 • Tworzenie spółek handlowych
 • Tworzenie i redagowanie umów
 • Problematyka z zakresu spółek z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich oraz spółek cywilnych
 • Pomoc prawna w negocjacjach handlowych
 • Reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych

Prawo karne,

 • Obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • Obronę oskarżonego w postępowaniu karnym
 • Obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia
 • Pomoc prawna osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym
 • Reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądem
 • Działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
 • Powództwa adhezyjne
 • Sporządzanie i wnoszenie apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków, prywatnych aktów oskarżenia
 • Sprawy o odroczenie wykonania kary
 • Sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary
 • Sprawy o udzielenie przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • Rozłożenie grzywny na raty lub jej umorzenie
 • Sprawy w przedmiocie podjęcia postępowania warunkowo umorzonego
 • Sprawy w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej
 • Ułaskawienie
 • Wydanie wyroku łącznego

Zapraszam do kontaktu .